• โมนิเตอร์ ซุปเปอร์นํ้าใส •

   ผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้น้ำในตู้หรือบ่อสะอาดใสเป็นธรรมชาติเร็วยิ่งขึ้น
โมนิเตอร์ ซุปเปอร์น้ำใส เสริมประสิทธิภาพในการ ควบคุมเมือกปลา
ในน้ำได้ดียิ่งขึ้น เหมาะกับปลา ที่กินอาหารบ่อยเช่น ปลาทอง ปลาคร๊าฟ
และปลาสวยงามทั่วไป ไม่ส่งผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อปลา และ
พืชน้ำเมื่อใช้ในปริมาณที่กำหนด
• ขนาด 30. 120. 200 และ 500 ซีซี.

• โมนิเตอร์ ปรับนํ้าใส •

   ผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้น้ำในตู้หรือบ่อปลาสะอาดใสเป็นธรรมชาติ   
โมนิเตอร์ ปรับน้ำใส จะทำปฏิกิริยากับน้ำเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพ
ของระบบกรองส่งผลให้น้ำในตู้ หรือบ่อใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ส่งผล
ข้างเคียง ที่เป็นอันตรายต่อปลาและพืชน้ำ
• ขนาด 30. 120. 200 และ 500 ซีซี.

 

• โมนิเตอร์ สีนํ้าทะเลเทียม •

   ผลิตภัณฑ์ปรับสีของน้ำในตู้ปลาหรือบ่อปลาให้สวยงาม ช่วยลด
ความเข้มของแสงจึงช่วยยืดอายุการเกิด ตะไคร่น้ำ เป็นสารที่มีเนื้อสาร
คงทนไม่ย้อมติด ไม่ทำให้น้ำเสียและไม่เป็นอันตรายต่อปลาและ
สิ่งมีชีวิตในน้ำ • ขนาด 120 ซีซี.