TENRYU GREEN
นว้ตกรรมใหม่ที่เน้น
ระบบการเลี้ยงปลาอย่างมืออาชีพ
นํ้าใสปิ๊ง ระบบย่อยสมบูรณ์
ปลาขี้เป็นเส้น
Synbiotics ช่วยปรับสมดุลย์
ในระบบทางเดินอาหาร
Spirulina กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
และ ป้องกันโรค

โตไซ 1.5 และ 9 กิโลกรัม